Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Renteschema (bedragen x € 1.000)

2019

a.

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

2.540

b.

Externe rentebaten

-237

Saldo rentelasten en rentebaten

2.303

c1.

Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-905

c2.

Rente van projectfinanciering die aan betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

c3.

Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken.

-

Aan taakvelden toe te rekenen rente

1.398

d1.

Rente over eigen vermogen

-

d2.

Rente over voorzieningen

502

Totaal aan taakvelden toegerekende rente

1.901

e.

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

2.061

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

-160

Bij de begroting 2019 werd een positief renteresultaat verwacht van € 208.000. Bij de jaarrekening is een positief renteresultaat gerealiseerd van € 160.000.
Oorzaken zijn:

 1. Overname van het glastuinbouwgebied
  In 2019 heeft de provincie het glastuinbouwgebied vervroegd overgenomen. Het incidentele rente nadeel van deze overname van € 75.000 voor treasury wordt gedekt uit de gevormde egalisatiereserve rente glastuinbouw projectvestiging. Per saldo is dit daarom budgetneutraal. In 2020 wordt het glastuinbouwgebied volledig financieel afgewikkeld door aflossing van de geldleningen.
 2. Rente op investeringen
  Enkele investeringen, met name rioleringswerkzaamheden, zijn doorgeschoven van 2018 naar 2019 en 2020. Hierdoor zijn er minder renteopbrengsten vanuit de andere taakvelden. Dit is voor treasury een nadeel. Voor diverse andere taakvelden leidt dit tot een voordeel. Per saldo is dit dus budgetneutraal.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een hoger renteomslag percentage van 2,33%.
Zowel voor de begroting 2018 als voor de jaarrekening 2018 is met een rentepercentage gerekend van 2,3%. Dit valt binnen de marge van 0,5% en wordt daarom niet bijgesteld.
Zowel voor de begroting 2019 als voor de jaarrekening 2019 is met een rentepercentage gerekend van 2,3%. Bij de jaarrekening 2019 was het werkelijk berekende renteomslag 2,12%.  Omdat dit percentage niet meer dan 25% afwijkt t.o.v. van het percentage van 2,3% wordt deze niet bijgesteld.
Rentepercentages Grondexploitaties:

 • Doorberekend rentepercentage aan de grondexploitaties
  De rente wordt op basis van de formule uit de notitie Grondexploitaties door belast aan de grondexploitaties: Gemiddeld gewogen rente % X (vreemd vermogen/eigen vermogen). Bij de begroting was dit percentage 3,6%.
  Voor 2019 bij de jaarrekening is dit: 4,57% X (125.707.000/ 166.713.000) = 3,45%
  De financiële voorschriften (BBV) schrijven voor dat het werkelijke percentage gehanteerd moet worden, dus 3,45%.
 • Doorberekend rentepercentage aan de voorziening verlieslatende exploitaties
  De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde voor het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is voor 2019 gesteld op 2%, zowel voor de begroting als jaarrekening 2019.

Financiering per

Benodigde financiering

Einddatum financiering

Percentage

Financierder

15-7-2010

9.500.000

2-1-2020

3,30%

Rabobank

15-7-2015

11.000.000

30-4-2020

0,59%

NWB

17-7-2017

2.300.000

30-4-2020

0,91%

NWB

16-7-2018

9.100.000

30-4-2020

1,16%

NWB

15-7-2019

1.000.000

30-4-2020

1,38%

NWB

2-1-2020

10.000.000

30-4-2020

1,48%

NWB

De gemeente Deurne heeft één projectfinanciering voor het project Glastuinbouw Deurne.
Voor dit project is een afnameovereenkomst afgesloten met de provincie Noord-Brabant. Een belangrijke afspraak was het hanteren van een vaste rekenrente van 3,3% voor dit project. Deze rente is gebaseerd op de langstlopende geldlening die is afgesloten tegen een rente van 3,3%. De gemeente Deurne verzorgt de financiering voor dit project. De aangegane geldleningen variëren van 0,6% tot 3,3%. Afspraak met de betrokken partijen is dat het verschil tussen de rekenrente en de werkelijke rente toegevoegd wordt aan de reserve “Rente egalisatie Glastuinbouwproject Deurne”. Dit om onder andere (rente)kosten bij eventuele herfinanciering en boeterentes bij vervroegde aflossen of bij herfinanciering te kunnen betalen.
De gronden van het glastuinbouwgebied zijn inmiddels overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. De grondexploitatie is afgesloten. De gemeente is voor 50% aandeelhouder in de Tuinbouwvestiging Deurne (TVD B.V.). Op dit moment wordt gewerkt aan de liquidatie van de BV.
De bovengenoemde geldleningen worden per 30 april 2020 afgelost. De rentekosten vanaf    1-1-2020 t/m 30-4-2020 komen t.l.v. reserve “Rente egalisatie Glastuinbouwproject Deurne”.

Opgenomen geldleningen

Boekwaarde

Vermeer-

Aflos-

Boekwaarde

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2019

dering

singen

31-12-2019

Overige geldleningen

Bank Nederlandse Gemeenten

39.048

0

1.350

37.698

Waterschapsbank

16.522

0

870

15.652

Leningen ten behoeve van glastuinbouw

Waterschapsbank

31.900

1.000

0

32.900

Totaal generaal

87.470

1.000

2.220

86.250

Financieringen voor een periode van één jaar en langer worden enkel aangetrokken voor de uitoefening van de publieke taak. De rente in verband met projectfinanciering glastuinbouw is niet meegenomen in de renteberekening in het renteschema.
In 2019 was sprake van een positieve liquiditeitspositie. Er zijn dan ook geen nieuwe leningen aangetrokken. De huidige leningenportefeuille bestaat vooral uit contracten waarbij vervroegde aflossing is uitgesloten, dan wel dat sprake is van een forse boeteclausule.
Door de reguliere aflossingen is het bedrag aan geldleningen met € 2,2 miljoen afgenomen.
Rentederivaat:
Financiering in relatie tot renteswap:
In juni 2007 is een renteswap afgesloten voor de periode vanaf 1 juli 2012. Belangrijkste kenmerken van dit rentederivaat:

 • Naam financiële onderneming: RabobankPeelland Zuid
 • Rating financiële onderneming: Rating A+ (Standard & Poor’s)
 • Type derivaat: Payer Renteswap
 • Financieringsbehoefte per 1 juli 2012: € 27 miljoen
 • Financieringsbehoefte per 31 december 2018 € 20,52 miljoen
 • Financieringsbehoefte per 31 december 2019 € 19,44 miljoen
 • Financieringsbehoefte per 31 december 2020 € 18,36 miljoen
 • Is er sprake van een niet-effectieve positie? Nee
 • Hoofdsom € 27 miljoen
 • Ingang per 1 juli 2012
 • Op basis van een 25-jarige en lineaire dalende geldlening
 • Hoofdsom per 1 juli 2037 is € 0
 • Vast rentepercentage per jaar is 4,975%
 • Ontvangen rentevergoeding op basis van 3-maands Euribor

Een renteswap wordt gebruikt om renterisico's te beheersen of af te dekken of om een gewenste rentepositie in te nemen. De gemeente Deurne is destijds deze renteswap aangegaan om zich te beschermen tegen potentiële renterisico's. Bij de overeengekomen swap wordt een vaste rente betaald en een variabele rente (3-maands Euribor) ontvangen.
De rentelasten van 4,975% zijn vanaf de begroting 2012 structureel begroot, op basis van een lineaire, dalende geldlening van € 27 miljoen in 25 jaar.
De renteswap toont het volgende verloop van de negatieve marktwaarde:

 • ultimo 2019 is de marktwaarde - € 8,7 miljoen;
 • per 17 maart 2020 is de marktwaarde - € 9,2 miljoen.

De bank heeft in haar juridische voorwaarden staan dat zij bijstorting van liquiditeiten kan eisen als bepaalde limieten (lees negatieve marktwaarden) worden overschreden. Voor de gemeente Deurne heeft de bank aangegeven en schriftelijk bevestigd dat zij hierop geen beroep doet.
Dit heeft 2 redenen:

 • Door haar kredietwaardigheid als overheid, wordt de gemeente Deurne beschouwd als een triple-A-klant.
 • Op het gebied van derivatenproducten, wordt de gemeente Deurne beschouwd als een non-professional beschouwd.

Financiering in relatie tot renteswap:
Per 1 juli 2015 is een geldlening afgesloten van € 23.760.000 bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) voor 22 jaar. Deze geldlening is gekoppeld aan de hierboven genoemde renteswap.

Uitstaande geldleningen

Boekwaarde

Vermeer-

Aflos-

Boekwaarde

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2019

dering

singen

31-12-2019

Overige geldleningen

Hofke van Marijke

29

0

0

29

Zonnepanelen deelnemers De Groene Zone

64

644

44

664

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Bouwkredietregeling

Aflossingsvrij

3.201

0

219

2.982

Hypotheek totaal plan

2.149

0

156

1.994

Totaal generaal

5.443

644

418

5.669

Zonnepanelen deelnemers de Groene Zone
De gemeenteraad heeft op 18 april 2017 ingestemd om deel te nemen aan het Zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant (“Groene zone”). Besloten is om binnen de kaders van het projectplan, langlopende geldleningen aan individuele inwoners te verstrekken voor een totaalbedrag van maximaal € 2.253.000. In 2019 is voor € 644.000 aan leningen verstrekt.
Hypotheekverstrekkingen eigen personeel (bouwkredietregeling)
Sinds 2009 is het niet meer toegestaan voor de overheid om nieuwe hypotheken te verstrekken aan eigen personeel. Bestaande leningen worden nog gerespecteerd. Momenteel wordt een sterfhuisconstructie gehanteerd met betrekking tot de verstrekte hypotheken. In 2019 is er € 0,375 miljoen extra afgelost.
Risico’s hypotheekverstrekkingen eigen personeel (bouwkredietregeling)
Het debiteurenrisico op haar hypotheekportefeuille wordt zelf gedragen. Voor de waardering van de dubieuze debiteuren worden deze vorderingen bepaald op € 0. Dit heeft te maken met het goede betalingsgedrag van de hypotheeknemers.
Met ingang van 2016 is het risico bepalen van de hypothekenportefeuille een onderdeel van de interne controle. Hier wordt onder andere gecontroleerd of de WOZ-waarden niet de bedragen van de verstrekte hypothecaire geldleningen overschrijden. Hier is tot heden geen sprake van. Geconcludeerd wordt dat het risico beperkt is.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38