Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

De afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval te dekken. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun afval. De heffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel was in 2019 € 72 per perceel per jaar. De variabele afvalstoffenheffing wordt geheven op de inzameling van restafval en GFT. Het uitgangspunt hierbij is ‘de vervuiler betaalt’ waarbij per geledigde container een vast bedrag betaald wordt. Het goed scheiden van afval zorgt voor minder ledigingen van de restafvalcontainer en daarmee voor lagere kosten voor de inwoners.

Beleidsvoornemens en landelijke ontwikkelingen

Eind 2019 is het Afvalstoffenbeleid 2020 vastgesteld. Met dit afvalbeleidsplan draagt de gemeente Deurne bij aan de overgang van een keteneconomie naar een circulaire economie: van verbruik naar hergebruik en van lineaire bedrijfsprocessen naar circulaire processen. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de richting van het landelijke afvalbeleid 'Van Afval Naar Grondstof (VANG)' en de doelstellingen daarin. De uitgangspositie in Deurne is gunstig. Deurne haalt al een paar jaar de VANG-doelstelling voor 2020.

Berekening van kostendekkendheid van afvalstoffenheffing

Kosten afval

1.527.900

Personeelskosten

120.400

Overhead

118.700

Kapitaallasten

54.700

Kosten straatreiniging

92.500

Kwijtschelding

12.100

BTW

326.300

Totale lasten afval

2.252.600

Opbrengst afvastoffenheffingen

1.819.500

Poorttarieven milieustraat

110.300

Baten oud papier

-23.500

Opbrengsten Nedvang

297.600

Overige baten

48.700

Totale baten afval

2.252.600

Dekkingspercentage

100%

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38