Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Toelichting

in deze paragraaf worden de kaders vermeld voor de vastgoedexploitaties. Hiervoor gebeurde dit in het Zomer- en Herfstbericht Vastgoed. De financiële gevolgen van het meerjarenonderhoud van al het gemeentelijk vastgoed zijn voortaan duidelijk bij de jaarrekening.

Een voorziening (voor 33 panden met een Meerjarenonderhoudsplan) en een reserve (voor 28 panden/ bijzondere groepen van objecten zonder een onderhoudsplan) dekken de onderhoudskosten van het gemeentelijk vastgoed. Er ontstaan geen grote afwijkingen, omdat deze de onderhoudskosten egaliseren.

Voorziening onderhoud gebouwen
Jaarlijks voedt een onderhoudsbudget de voorziening. De Meerjarenonderhoudsplannen vormen de basis voor dit budget; het gaat om de gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten over een periode van 10 jaren. Jaarlijks vindt een indexatie plaats met het gemeentelijk indexcijfer of een aanpassing door een geactualiseerd Meerjarenonderhoudsplan.

De werkelijke onderhoudskosten komen ten laste van deze voorziening.

Reserve onderhoud gebouwen
Een gedeelte van het onderhoud aan gemeentelijke vastgoedobjecten wordt begroot met kengetallen van de algemene Raad Onroerende Zaken (ROZ). Het gaat hier om:
-   vastgoed dat op korte termijn (< 5 jaar) wordt verkocht, of bijzondere objecten zoals kazematten;
-   onderhoudssubsidies voor objecten die niet van de gemeente zijn, waarbij de eigenaar aanspraak maakt op een onderhoudssubsidie. Bijvoorbeeld dorpshuizen en sportverenigingen.

Onderhoudsniveau
De gemeente onderhoudt haar vastgoed met een "budget"onderhoudsniveau. In sommige gevallen kan het college hiervan afwijken. Bijvoorbeeld als de exploitatiekansen toenemen door een hoger kwaliteitsniveau.

In 2019 bedroegen de ROZ-kengetallen;

Onderhoudskosten per m2 BVO per jaar (2019)

€ 18

Bijeenkomstgebouw

€ 16

Sportaccommodatie

€ 10

Kantoor

€ 8

Winkel

€ 12

Winkel

Beleidskaders

Zomer- en Herfstbericht Vastgoed

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren is terughoudend omgegaan met duurzaamheidsinvesteringen en het actualiseren van Meerjarenonderhoudsplannen. Dit komt door het traject Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt, waarbij keuzes gemaakt worden over behoud/ afstoten van maatschappelijk vastgoed. Besluitvorming over dit traject vindt plaats in 2020. Na een besluit start de gemeente met:

-   Actualisatie van Meerjarenonderhoudsplannen
-   Plannen voor verduurzaming van gemeentelijk vastgoed

De onderhoudskosten stegen de afgelopen jaren fors, zelfs harder dan de hiervoor gehanteerde gemeentelijke indexcijfers. De verwachting is dat het benodigde onderhoudsbudget stijgt.

Door deze ontwikkelingen in beeld te brengen, zijn eind 2020 de financiële gevolgen duidelijk.   Er komt dan een overkoepelend beheersplan.

Financiële consequenties

Voorziening 2019

2019

stand voorziening 1-1

€ 1.818.479

extra stortingen

€ 229.514

toevoeging aan voorziening

€ 305.769

+

stand voorziening 31-12

€ 2.353.762

begroot onderhoudsbudget

€ 994.970

werkelijke onderhoudskosten

€ 689.201

-

toevoeging aan voorziening

€ 305.769

De huidige Meerjarenonderhoudsplannen laten zien dat de voorziening voldoende middelen heeft voor de geplande onderhoudskosten op lange termijn;

Gem. kosten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Totaal

Kernbezit (2)

kernbezit

Totaal

€ 244.478

€ 1.018.793

€ 122.247

€ 65.755

€ 306.470

€ 82.899

€ 151.238

€ 66.313

€ 178.388

€ 397.289

€ 55.384

€ 2.444.776

Maatschappelijk Vastgoed (17)

Totaal

€ 620.839

€ 655.329

€ 576.740

€ 444.785

€ 434.614

€ 681.251

€ 393.521

€ 1.169.345

€ 375.385

€ 754.638

€ 722.777

€ 6.208.386

Overig Vastgoed (14)

Totaal

€ 233.103

€ 332.016

€ 223.633

€ 229.466

€ 156.816

€ 229.101

€ 331.766

€ 180.831

€ 199.748

€ 177.814

€ 269.841

€ 2.331.032

Totaal

Totaal onderhoudskosten

€ 1.098.419

€ 2.006.138

€ 922.621

€ 740.005

€ 897.899

€ 993.251

€ 876.526

€ 1.416.490

€ 753.521

€ 1.329.741

€ 1.048.002

€ 10.984.194

toevoeging voorziening

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

€ 1.019.508

stand voorziening 1-1

€ 2.353.762

€ 1.367.132

€ 1.464.018

€ 1.743.520

€ 1.865.128

€ 1.891.385

€ 2.034.367

€ 1.637.385

€ 1.903.371

€ 1.593.137

stand voorziening 31-12

€ 1.367.132

€ 1.464.018

€ 1.743.520

€ 1.865.128

€ 1.891.385

€ 2.034.367

€ 1.637.385

€ 1.903.371

€ 1.593.137

€ 1.564.643

Reserve 2019;

2019

stand reserve 1-1

€ 1.033.009

toevoeging aan reserve

€ 8.223

+

stand reserve 31-12

€ 1.041.232

onderhoudsbudget maatschappelijk (16)

€ 228.296

onderhoudsbudget overig (12)

€ 11.864

werkelijke onderhoudskosten

€ 231.937

-

toevoeging aan voorziening

€ 8.223

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38