Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Het resultaat bij de jaarrekening 2019 op de geheven leges en overige heffingen, wordt in onderstaande tabel weergegeven.

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Begraafplaatsen en crematoria

87

155

-68

Burgerlijke stand

612

415

197

Kermissen

157

118

39

Leges Wabo

1.043

1.119

-75

Weekmarkt

22

25

-3

Saldo

1.920

1.832

89

Kostendekkendheid leges
Wanneer er sprake is van veel verschillende tarieven in een verordening zoals bij leges, hoeft de maximale kostendekkendheid niet per tarief te gelden. Zolang het maximum van 100% voor het geheel niet overschreven wordt kan dit per tarief wel gelden. Door kruissubsidiëring is het mogelijk om de ‘winst’ van bepaalde producten te gebruiken om het ‘verlies’ op andere producten te dekken.
Op het uitgangspunt van verordeningsbrede kruissubsidiëring bestaan enkele uitzonderingen:

  1. de Europese Dienstenrichtlijn beperkt de mogelijkheden voor kruissubsidiëring bij leges die samenhangen met bedrijfsactiviteiten tot een cluster van samenhangende vergunningen;
  2. de wetgeving over de omgevingsvergunning gaat ervan uit dat alleen binnen de omgevingsvergunning kruissubsidiëring kan worden toegepast en niet met dienst-verlening erbuiten.

Bij de vaststelling van een aantal tarieven (bijvoorbeeld reisdocumenten en rijbewijzen) wordt rekening gehouden met de van rijkswege gestelde (maximum-)tarieven. In de berekening van de lasten is rekening gehouden met de directe lasten (bijvoorbeeld de afdrachten aan het Rijk, kosten van druk- en bindwerk), de directe personeelskosten en een opslag voor de overhead.
Volgens de voorschriften moet er inzicht worden gegeven in de mate van kostendekkendheid van de leges op “hoofdstukniveau”.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Kosten

Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

€ 47.397

€ 31.905

67,31%

hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlands identiteitskaart

€ 143.359

€ 130.620

91,11%

hoofdstuk

3

Rijbewijzen

€ 160.151

€ 168.846

105,43%

hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

€ 10.001

€ 7.260

72,59%

hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

6

Overige publiekszaken

€ 15.804

€ 11.254

71,21%

hoofdstuk

7

Leegstandswet

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

8

Gemeentearchief

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

9

Gemeentegarantie

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

10

Standplaatsen

€ 960

€ 891

92,81%

hoofdstuk

11

Winkeltijdenwet

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

12

Kansspelen

€ 337

€ 678

201,19%

hoofdstuk

13

Kinderopvang

€ 2.240

€ 1.842

82,23%

hoofdstuk

14

Kabels en leidingen

€ 25.536

€ 56.011

219,34%

hoofdstuk

15

Verkeer en vervoer

€ 6.840

€ 6.800

99,42%

hoofdstuk

16

Diversen

€ 2.304

€ 1.009

43,79%

Kostendekking Titel 1

€ 414.929

€ 417.116

100,53%

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Kosten

Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Begripsomschrijvingen

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

2

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning

€ 50.400

€ 45.272

89,83%

hoofdstuk

3

Omgevingsvergunning

€ 1.171.818

€ 913.481

77,95%

hoofdstuk

4

Vermindering

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Teruggaaf

€ 0

€ -2.369

0,00%

hoofdstuk

6

Intrekking omgevingsvergunning

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project, verklaring geen omgevingsvergunning vereist

€ 0

€ 353

0,00%

hoofdstuk

8

Bestemmingswijzigingen

€ 167.232

€ 168.632

100,84%

hoofdstuk

9

Crisis- en herstelwet

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

10

Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

11

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 2

€ 1.389.450

€ 1.125.369

80,99%

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Kosten

Opbrengsten

Kostendekking

hoofdstuk

1

Horeca

€ 28.994

€ 10.190

35,15%

hoofdstuk

2

Exploitatievergunning

€ 8.904

€ 4.891

54,93%

hoofdstuk

3

Ontheffing sluitingsuur

€ 913

€ 421

46,11%

hoofdstuk

4

Prostitutiebedrijven

€ 0

€ 0

0,00%

hoofdstuk

5

Organiseren evenementen en markten

€ 52.992

€ 21.971

41,46%

hoofdstuk

6

Brandbeveiligingsverordening

€ 1.681

€ 488

29,03%

hoofdstuk

7

Algemene PlaatselijkeVverordening

€ 0

€ 446

0,00%

hoofdstuk

8

In deze titel niet benoemde beschikking

€ 0

€ 0

0,00%

Kostendekking Titel 3

€ 93.484

€ 38.407

41,08%

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38