Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

x € 1.000

Lasten

Baten

Verschil

Gezond wonen en leven

7.2

Riolering

-3.435

4.231

796

7.3

Afval

-2.000

2.245

244

8.1

Ruimtelijke ordening

-1.115

214

-902

Totaal Gezond wonen en leven

-6.550

6.689

139

Goede bereikbaarheid

0.63

Parkeerbelasting

0

303

303

2.1

Verkeer en vervoer

-5.392

501

-4.891

2.2

Parkeren

-536

35

-501

Totaal Goede bereikbaarheid

-5.928

840

-5.088

Betaalbaar en divers wonen

8.2

Grondexploitaties (niet-bedrijventerrein)

-3.304

3.135

-168

8.3

Wonen en bouwen

-2.350

1.119

-1.232

Totaal Betaalbaar en divers wonen

-5.654

4.254

-1.400

Een zorgzame en veilige gemeente

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.726

28

-1.698

1.2

Openbare orde en veiligheid

-793

64

-729

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.305

1

-3.304

6.2

Wijkteams

-2.779

0

-2.779

6.3

Inkomensregelingen

-8.598

6.301

-2.297

6.4

Begeleide participatie

-4.679

0

-4.679

6.5

Arbeidsparticipatie

-942

0

-942

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.403

0

-1.403

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-6.661

138

-6.523

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-8.187

0

-8.187

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-37

0

-37

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-704

0

-704

7.1

Volksgezondheid

-558

0

-558

Totaal Een zorgzame en veilige gemeente

-40.371

6.533

-33.838

Goede voorzieningen

4.1

Openbare basisonderwijs

-424

0

-424

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.483

71

-2.412

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-1.014

388

-626

5.1

Sportbeleid en activering

-373

55

-318

5.2

Sportaccomodaties

-1.445

177

-1.268

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-993

127

-866

5.4

Musea

-370

0

-370

5.5

Cultureel erfgoed

-158

28

-130

5.6

Media

-273

0

-273

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-1.839

56

-1.782

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-104

155

51

Totaal Goede voorzieningen

-9.476

1.057

-8.418

Een gezonde lokale economie

3.1

Economische ontwikkeling

-564

0

-564

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-32.092

31.785

-306

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-45

25

-20

3.4

Economische promotie

-421

440

19

Totaal Een gezonde lokale economie

-33.122

32.250

-871

Duurzaamheid

7.4

Milieubeheer

-784

40

-744

Totaal Duurzaamheid

-784

40

-744

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-2.193

48

-2.145

0.2

Burgerzaken

-1.004

417

-587

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-3.205

2.696

-510

Totaal Bestuur en ondersteuning

-6.402

3.161

-3.242

Algemene inkomsten en uitgaven

0.4

Overhead

-9.550

224

-9.326

0.5

Treasury

-53

1.264

1.211

0.61

OZB woningen

-424

5.171

4.747

0.62

OZB niet-woningen

0

2.801

2.801

0.64

Belasting overig

0

265

265

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

49.672

49.672

0.8

Overige baten en laten

193

1

194

Totaal Algemene inkomsten en uitgaven

-9.834

59.397

49.563

Saldo

-118.121

114.221

-3.900

0.10

Mutaties reserves

-12.784

15.458

2.674

Totaal

-130.906

129.679

-1.227

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38