Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

537

2.119

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

537

2.119

Materiële vaste activa

89.319

88.237

- In erfpacht uitgegeven gronden

4.385

4.600

- Investeringen met een economisch nut

49.126

50.031

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

25.951

23.803

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

9.857

9.803

Financiële vaste activa

5.923

8.481

- Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

254

263

- Leningen aan:

- overige verbonden partijen

-

2.774

- Overige langlopende leningen

693

93

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

4.976

5.351

Totaal vaste activa

95.779

98.837

Vlottende activa

Voorraden

5.826

31.928

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

5.822

31.922

- Gereed product en handelsgoederen

4

6

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

53.744

23.416

- Vorderingen op openbare lichamen

134

408

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

52.139

21.704

- Overige vorderingen

1.471

1.304

Liquide middelen

578

729

- Kassaldi

5

5

- Banksaldi

573

724

Overlopende activa

11.727

11.804

- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

11.727

11.804

Totaal vlottende activa

71.875

67.877

Totaal generaal

167.654

166.714

(bedragen x € 1.000)

PASSIVA

31-12-2019

31-12-2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

37.106

41.007

- Algemene reserve

14.318

11.006

- Bestemmingsreserves

24.014

28.655

- Gerealiseerd resultaat

-1.226

1.346

Voorzieningen

19.227

18.492

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.910

1.469

- Egalisatievoorzieningen

16.882

16.865

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is

435

158

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

86.087

88.319

- Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

85.250

87.470

- Door derden belegde gelden

831

841

- Waarborgsommen

6

8

Totaal vaste passiva

142.420

147.818

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

6.975

5.686

- Overige kasgeldleningen

1.000

-

- Overige schulden

5.975

5.686

Overlopende passiva

18.259

13.210

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.152

1.252

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

6.399

7.332

- Europese overheidslichamen

-

-

- het Rijk, en

-

-

- overige Nederlandse overheidslichamen

-

-

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

4.708

4.626

Totaal vlottende passiva

25.234

18.896

Totaal generaal

167.654

166.714

Garantstellingen aan natuurlijke personen

1.476

1.928

Garantstellingen aan rechtspersonen

106.129

116.336

107.606

118.264

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38