Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

 x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Afvalstoffenheffing

1.787

1.820

33

Hondenbelasting

128

143

15

Onroerende zaakbelasting

7.987

7.972

-15

Parkeerbelasting

272

289

17

Rioolheffing

3.744

3.674

-70

Toeristenbelasting

191

322

131

Saldo

14.108

14.220

112

In de gemeente Deurne worden bovenstaande belastingen geheven. In 2019 is met name de opbrengst van de toeristenbelasting hoger geweest. De hogere opbrengst komt door de opening van de Bikkels en de zusterflat. Ook het aantal overnachtingen bij Fletcher hotels was hoger.                                                                                                                                                                                                                                      

COELO-Woonlasten

Woonlasten 2019

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

Afval

Rioolheffing

OZB

Totaal woonlasten

Afval

Rioolheffing

OZB

Totaal woonlasten

Deurne

121

186

387

694

167

283

387

837

Asten

114

217

319

650

161

217

319

697

Someren

124

172

321

617

162

172

321

655

Gemert-Bakel

149

178

418

745

172

178

418

768

Helmond

203

210

343

756

203

210

343

756

Landelijk gemiddelde

210

182

277

669

263

196

280

739

De woonlasten afval zijn aangepast ten opzichte van de COELO-gegevens. COELO rekent met een veel hoger aantal ledigingen van de restafval- en Gft-container dan wat in Deurne gebruikelijk is. Het aangepaste bedrag is gebaseerd op het vastrechttarief en het gemiddelde aantal ledigingen van de containers. De kosten op de milieustraat zijn niet meegerekend. Bij eenpersoonshuishoudens is uitgegaan van 140 liter containers, bij meerpersoonshuishoudens van de 240 liter containers.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)

Deurne

279

Asten

288

Someren

285

Gemert-Bakel

267

Helmond

215

Landelijk gemiddelde

248

Onderbouwing tarieven

In de thema’s in de begroting zijn alleen de kosten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces. De kosten van overhead worden centraal op een apart taakveld begroot.
Als er tarieven worden gehanteerd, worden naast de directe kosten van het betreffende taakveld ook de kosten van overhead meegerekend.
Voor 2019 is het uurtarief (inclusief deze opslag): € 96. Voor het uurtarief is afgesproken dat het berekende tarief bij de begroting ook het tarief is waar bij de jaarrekening mee gerekend wordt.

Beleidskeuzes

Het bepalen van uitvoeringsbeleid is overgedragen aan Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). De gemeente Deurne bepaalt zelf het strategisch beleid. Voor een efficiëntere uitvoering is het uitvoeringsbeleid gelijkgetrokken. Het is niet mogelijk om iedere belasting op één uniforme wijze te heffen. Dit heeft te maken met het gekozen beleid van de afzonderlijke deelnemers.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38