Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Rioolheffing wordt geheven van gebruikers van riolering voor de afvoer van afvalwater. Aan zowel directe als indirecte lozers wordt een heffing opgelegd. Maatstaf voor de heffing is in principe het waterverbruik.
Het waterverbruik is geen maatstaf als bedrijven:

  • water gebruiken voor hun productie en dat water na gebruik niet via de riolering wordt afgevoerd;
  • het afvalwater een andere oorsprong heeft dan de levering door het waterleidingbedrijf.

In die gevallen wordt op basis van kengetallen of door op andere wijze te meten, het tarief dat van toepassing is, vastgesteld.
Uitgangspunt is een kostendekkende rioolheffing. De inkomsten uit de heffingen en uitgaven zijn gebaseerd op het kostendekkingsplan binnen het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan 2019 – 2023). De inkomsten en uitgaven worden verrekend vanuit de voorziening.
Wanneer de voorziening groter is dan € 3,5 miljoen wordt deze afgetopt. Het bedrag boven de € 3,5 miljoen wordt gebruikt om investeringen versneld af te lossen. Dit leidt tot lagere kapitaallasten en daarmee tot een lagere rioolheffing.
De rioolheffing voor een meerpersoons huishouden voor 2020 is vastgesteld op € 288.

Beleidsvoornemens en landelijke ontwikkelingen

De effecten van de klimaatontwikkeling zijn al zichtbaar. Steeds vaker is er sprake van wateroverlast in Deurne. Om dit het hoofd te bieden moet de komende jaren fors geïnvesteerd worden. In het GRP 2019-2023 is hiermee rekening gehouden.
De in het GRP (2019–2023) gekozen systematiek loopt in de pas met landelijke ontwikkelingen.
De kostendekking van de rioolheffing is in 2019 meer dan 100%. De reden is dat de gemeente Deurne spaart om toekomstige vervangingsinvesteringen in de riolering te kunnen opvangen, waardoor de rioolheffing in de toekomst niet extreem gaat stijgen.

Berekening van kostendekkendheid van rioolheffing

Kosten riolering

974.700

Personeelskosten

357.000

Overhead

404.600

Kapitaallasten

784.900

Kwijtschelding

79.800

BTW

259.700

Totale lasten riolering

2.860.700

Opbrengst rioolheffingen

-3.674.300

Dekkingspercentage

128%

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38