Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

De gemeenten moeten verantwoordelijk omgaan met publieke middelen. Hiervoor is Risicobeheersing van groot belang.
Om gemeenten te behoeden voor de gevolgen van rentefluctuaties zijn wettelijke normen gesteld waaraan gemeenten moeten voldoen. Dit zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Ontwikkeling kasgeldlimiet (x € 1.000)

1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

Kasgeldlimiet (8,5% van de begroting)

7.815

7.815

7.815

7.815

Gemiddeld overschot vlottende middelen(-)

-19.003

-27.100

-25.131

-30.685

Ruimte (+) / overschrijding (-)

26.818

34.915

32.946

38.500

Berekening kasgeldlimiet:

Begrotingstotaal per 1 januari

91.943

Het bij ministriële regeling vastgestelde %

8,5%

Kasgeldlimiet:

7.815

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering. Deze is 8,5% van het begrotingstotaal en voor 2019 bedroeg de limiet € 7,8 miljoen.
De kasgeldlimiet is om renterisico’s op de kortlopende financiering te beheersen. Bij kortlopende financiering staat de hoogte van de rente niet vast of slechts voor korte termijn (maximaal 1 jaar).
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel heeft de gemeente Deurne in 2019 een gemiddeld overschot gehad, en is ruimschoots binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2019

Renteherzieningen

0

Aflossingen

2.220

Totaal risico

2.220

Renterisiconorm

18.389

Ruimte onder renterisiconorm

16.169

Berekening renterisiconorm:

Begrotingstotaal

91.943

Percentage regeling

20%

Renterisiconorm

18.389

Bij het opnieuw financieren van een lening bestaat het risico van een hogere rente. Om dit risico te beperken, wordt een spreiding aangebracht in de looptijden van de leningenportefeuille. De renterisiconorm stelt een plafond (maximum) aan de totale aflossing (en renteherziening) in een jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en bedraagt in 2019 € 18,4 miljoen.
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is de gemeente ruimschoots binnen de renterisiconorm gebleven.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38