Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

In het voorgaande onderdeel zijn de risico’s gekwantificeerd (= benodigde weerstandscapaciteit) en is de beschikbare weerstandscapaciteit berekend. Aan de hand van deze gegevens kan de ratio weerstandsvermogen worden bepaald:

Beschikbare weerstandscapaciteit:

19.420.000

= ratio weerstandsvermogen

=

4,1

Benodigde weerstandscapaciteit:

4.700.000

Ratio weerstandsvermogen

Rekening 2017

Begroting 2019

Rekening 2018

Begroting 2020

Rekening 2019

Beschikbare weerstandscapaciteit

14.010.000

16.400.000

16.400.000

20.010.000

19.420.000

Benodigde weerstandscapaciteit

2.120.000

2.100.000

4.100.000

4.920.000

4.700.000

Ratio

6,6

7,7

4,0

4,1

4,1

Normaal ratio

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Conclusie risicomanagement en weerstandsvermogen
De ratio vertoont de laatste jaren een sterk oplopende lijn. Voornaamste oorzaak is daling van de risico’s van de grondexploitaties gecombineerd met een hogere algemene reserve grondexploitatie. De risico’s binnen de grondexploitatie kunnen volledig worden opgevangen door de algemene reserve grondexploitatie (ARG) en hoeven dus niet meer worden opgevangen door de (gemeentebrede) algemene reserve. Daarnaast is de algemene reserve gestegen; dit heeft ook een positief effect op de ratio.
Kanttekening hierbij is dat de nu gepresenteerde risico’s en de beschikbare weerstands-capaciteit een momentopname is. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden, waardoor het weerstands-vermogen een andere waardering kan krijgen.

Weerstandscapaciteit

nov '18 (begr 2019)

juni '19 (rek 2018)

nov '19 (begr 2020)

juni '20 (rek 2019)

I/S

Algemene reserve

12.474.500

11.006.000

14.884.000

14.318.000

I

Stille reserves

2.460.000

3.842.000

3.840.000

3.650.000

I

Onbenutte belastingcapaciteit

1.385.330

1.513.669

1.248.185

1.372.000

S

Post onvoorzien

79.000

71.000

79.000

77.000

S

Totale beschikbare weerstandscapaciteit

16.398.830

16.432.669

20.051.185

19.417.000

S = structureel, I = incidenteel

Toelichting beschikbare weerstandscapaciteit
Algemene reserve
De algemene reserve is een reserve die bedoeld is als buffer en die direct kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. Bij de begroting 2020 is de norm voor de algemene reserve gesteld op minimaal € 9,5 miljoen moet zijn. De stand in bovenstaand overzicht in de kolom “juni 2020 (rek 20190) is de verwachte stand per 31 december 2019. De stand van de algemene reserve is altijd een momentopname.
Stille reserves
De stille reserves van een gemeente bestaan uit waardevolle eigendommen die tegen een lagere waarde dan de actuele marktwaarde op de balans zijn verantwoord. Hier is dan sprake van een potentiële boekwinst. De stille reserve van de gemeente Deurne wordt bepaald door haar vastgoedeigendom: gronden en panden. De kans dat de potentiële boekwinst volledig wordt gerealiseerd, wordt geschat op 25% tot 75%. Dit komt overeen met risicowaardering 3 en een nettobedrag overeenkomstig 60% van de potentiële boekwinst. Dit wil zeggen een stille reserve van afgerond € 3,65 miljoen
Tegenover de boekwinsten staan ook panden en gronden met een (potentieel) boekverlies: de boekwaarde is dan hoger dan de actuele marktwaarde. Dit boekverlies mag niet worden verrekend met de boekwinst, maar wordt afgedekt via de voorziening risico’s waardering vastgoed.
Onbenutte belastingcapaciteit
De derde component van de beschikbare weerstandscapaciteit is de onbenutte belastingcapaciteit. Er is sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer de gemeentelijke belastingen niet volledig kostendekkend zijn of als het gemeentelijke OZB-tarief lager is dan de zogenaamde artikel 12 norm. Deze norm geeft aan tot welk bedrag de OZB kan worden verhoogd op het moment dat een gemeente in financiële problemen komt.
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn volledig kostendekkend, dus daar is geen onbenutte belastingcapaciteit.
Onvoorzien
In de begroting wordt jaarlijks een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven van ongeveer € 79.000. Ultimo 2019 resteert er nog € 77.000.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38