Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Financiële consequenties

De extreme neerslag van juni 2016 heeft tot veel overlast en schades geleid. Samen met het waterschap zijn de grootste knelpunten in kaart gebracht en deels opgelost. Gezamenlijk wordt bekeken welke aanvullende maatregelen nog noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren. Op het moment dat hier duidelijkheid over is wordt een vraag naar middelen via de reguliere beleidscyclus voorgelegd.

Ontwikkelingen

Volgens het maaibeleid van de gemeente Deurne wordt de perceel-eigenaren de gelegenheid geboden het maaisel tegen betaling te laten afvoeren. Een deel van de perceeleigenaren maakt hiervan gebruik. Dit proces is eind 2019 geëvalueerd en vraagt om aanpassing. een voorstel hiervoor wordt aan het college voorgelegd.
We willen alerter zijn op het illegaal dempen van bermsloten. Het gebeurt nogal eens dat perceeleigenaren bermsloten dempen om het grondgebruik te optimaliseren. Omdat dit plaatsvindt zonder overleg met de gemeente worden deze situaties vaak bij toeval geconstateerd. Dit kan een negatief effect hebben op de waterbeheersing in het buitengebied. Deze vorm van “landje pik” is daarom ongewenst.
Waterschap Aa en Maas voert periodiek onderhoud uit aan haar watergangen. Dit onderhoud bestaat uit het regelmatig maaien van de slootkanten en het baggeren van de sloten op het moment dat deze niet meer voldoen aan het gewenste profiel. Het waterschap heeft aangegeven de komende jaren een aantal watergangen in de gemeente Deurne te baggeren. De gemeente heeft ontvangstplicht voor het maaisel en het baggerslib.
De omvang van het te ontvangen baggerslib is vooraf niet in te schatten. Dit is afhankelijk van de keuzes van het waterschap in de te onderhouden sloten en de dikte van de opgebouwde sliblaag. Daarnaast is de kwaliteit van het baggerslib nog niet bekend. Dit bepaalt mede de kosten voor afvoer van het materiaal. In 2019 is nauwelijks gebaggerd omdat de discussie over PFAS transport van baggerslib niet toelaat.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38