Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

In de onderstaande tabel, verplicht conform de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:

  • De baten en lasten per thema
  • Het saldo van de lasten en baten
  • Mutatie reserves
  • Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat

Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Gezond wonen en leven

-5.807

-6.576

-6.550

25

Goede bereikbaarheid

-5.029

-5.851

-5.928

-77

Betaalbaar en divers wonen

-7.329

-8.461

-5.654

2.807

Een zorgzame en veilige gemeente

-36.740

-37.969

-40.371

-2.403

Goede voorzieningen

-8.669

-9.179

-9.476

-297

Een gezonde lokale economie

-6.631

-35.024

-33.122

1.903

Duurzaamheid

-324

-844

-784

60

Bestuur en ondersteuning

-4.223

-4.408

-6.402

-1.994

Algemene inkomsten en uitgaven

Overhead

-9.611

-9.305

-9.550

-245

Treasury

206

168

-53

-221

OZB woningen

-336

-336

-424

-88

Overige baten en lasten

-139

-111

194

306

Onvoorzien

-79

-79

-1

77

Totale Lasten

-84.712

-117.973

-118.121

-148

Baten

Gezond wonen en leven

6.644

6.596

6.689

94

Goede bereikbaarheid

460

643

840

197

Betaalbaar en divers wonen

6.547

7.588

4.254

-3.334

Een zorgzame en veilige gemeente

7.159

6.795

6.533

-262

Goede voorzieningen

816

1.008

1.057

50

Een gezonde lokale economie

6.231

32.648

32.250

-397

Duurzaamheid

40

40

Bestuur en ondersteuning

1.414

1.399

3.161

1.761

Algemene inkomsten en uitgaven

Overhead

214

243

224

-20

Treasury

1.367

1.377

1.264

-113

OZB woningen

5.157

5.157

5.171

15

OZB-niet woningen

2.830

2.830

2.801

-30

Belastingen overig

218

218

265

47

Alg uitk en ov uitkeringen Gemeentefonds

47.419

49.226

49.672

446

Overige baten en lasten

46

46

1

-45

Totale Baten

86.521

115.773

114.221

-1.552

Saldo van lasten en baten

1.809

-2.199

-3.900

-1.701

Toevoegingen aan reserves

-1.655

-8.135

-12.784

-4.649

Onttrekkingen aan reserves

571

10.864

15.458

4.594

Gerealiseerd resultaat

724

530

-1.226

-1.755

Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38