Jaarstukken 2019

Home

Samenvatting

De jaarrekening 2019 is als volgt opgebouwd:

 • Financiële positie
 • Thema’s met de besteding van de middelen
 • Paragrafen
 • Jaarrekening

Financiële positie
De financiële positie geeft inzicht in waar de gemeente Deurne, financieel gezien, op dit moment staat. Het is een financiële samenvatting van de jaarrekening. De belangrijkste resultaten komen hier aan bod. De algemene uitkering - de grootste inkomstenbron van de gemeente - wordt besproken en er wordt gekeken naar de stand van de algemene reserve en het weerstandsvermogen.

Thema's
In de jaarverantwoording wordt per thema toegelicht welke doelen in 2019 zijn gerealiseerd. Daarnaast volgt aan het einde van elk thema een samenvattend financieel overzicht. In ieder thema zijn de verbonden partijen opgenomen die betrekking hebben op het thema.

De thema’s zijn opgebouwd uit:

Wat hebben we gedaan?

In dit onderdeel van het thema wordt een korte toelichting gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden om de doelstellingen van het thema te realiseren.

Verbonden partijen

In ieder thema worden de verbonden partijen beschreven die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het thema.

Indicatoren

Vanaf de jaarstukken 2019 zijn per thema  een aantal verplichte indicatoren weergegeven, met de voortgang daarvan. Het betreffen door de wet BBV voorgeschreven indicatoren. Voorheen waren deze indicatoren opgenomen in de bijlagen.

Financiën

Per thema worden de lasten en baten gepresenteerd en worden de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Het resultaat per programma en de mutaties in de reserves worden in één overzicht weergegeven.

Investeringen

Naast de lasten en baten worden er binnen thema's investeringen gedaan. Deze investeringen zijn opgenomen inclusief de voortgang van de uitgaven en een toelichting wanneer deze afwijken.

Paragrafen
Naast de thema’s moeten gemeenten minimaal zeven thema-overstijgende paragrafen in de jaarrekening opnemen. Dit is een verplichting vanuit de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). In de paragrafen staat belangrijke informatie voor de gemeenteraad waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen gaan over:

 • lokale heffingen
 • weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • onderhoud kapitaalgoederen
 • financiering
 • bedrijfsvoering
 • verbonden partijen
 • grondbeleid

Bijlagen
In de bijlagen is aanvullende informatie te vinden voor de jaarrekening. Bijvoorbeeld de samenwerkingsmonitor en het zomerbericht vastgoed 2020.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38