Jaarstukken 2019

Home

Paragrafen

Beleidskaders

Gemeentelijk rioleringsplan  2019-2023

Financiële consequenties

De rioleringswerken worden bekostigd vanuit de gesloten exploitatie riolering. Voor 2020 is voor het vervangen en verbeteren van riolering een investeringsbudget gereserveerd van circa € 2,0 miljoen. Werkelijke investeringen en kosten worden bepaald door de invulling van het uitvoeringsplan. Afwijkingen binnen de gesloten exploitatie worden opgevangen in een voorziening en hebben geen effect op de begroting.

Ontwikkelingen

In het beheer van de riolering en de zorgplicht voor regenwater en grondwater speelt klimaatadaptatie een steeds grotere rol. Bescherming tegen wateroverlast wordt niet alleen geregeld door aanpassing van de riolering, maar ook door een passende inrichting van de openbare ruimte. De kosten voor aanleg van voorzieningen om overtollig regenwater op te vangen (wadi’s en regenwaterbuffers) zijn geraamd binnen het gemeentelijk rioleringsplan. Op de inwoners van Deurne wordt een beroep gedaan  om water zoveel mogelijk op eigen terrein vast te houden. Ervaring leert dat veel tuinen verhard zijn en dat daardoor de belasting op het rioolstelsel toeneemt. De burger is dus mede verantwoordelijk voor de wateroverlastproblematiek. In de communicatie met de burger is dit een belangrijk onderwerp.
In 2020 wordt een subsidieregeling afkoppelen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38