Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Verbonden partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Blink

Gemeenschappelijke regelingen

BLINK is van en voor de deelnemende gemeenten een uitvoeringsorganisatie op het gebied van:

  • inzameling, transport, op-/overslag, sortering, vermarkting en (eind)verwerking van fijn en grof huishoudelijke afval- en grondstoffen;
  • reiniging van de openbare ruimte en gladheidbestrijding.

BLINK is daarmee te kwalificeren als een uitvoerend samenwerkingsverband. Een uitbreiding met meer beleidsmatige onderwerpen behoort echter wel tot de mogelijkheden.

Landinrichtingsproject Peelvenen

Overige verbonden partijen

Landinrichting is een strategisch groenproject in de Structuurschema Groene Ruimte. Hierbij wordt gewerkt aan een goed evenwicht tussen particuliere-, landbouw-, leefbaarheids-, natuur-, cultuurhistorische- en recreatiebelangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38