Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Geluidsanering

Planning: 2017-2020
Het beleid van de overheid is er op gericht om het ontstaan van geluidhinder op woningen als gevolg van spoor- en wegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om geluidhindersituaties die al langer bestaan aan te pakken. Dit laatste staat bekend als de sanering verkeerslawaai (ook wel: geluidsanering). Voor deze situaties is in de Wet geluidhinder een saneringsplicht opgenomen. De sanering kan bestaan uit maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld verkeersmaatregelen of een stiller wegdek), in de overdracht (schermen of wallen) of aan de woning (gevelisolatie). De afgelopen 2 jaren is een inhaalslag gemaakt met het verminderen van geluidhinder op woningen. Eind 2018 is het spoorverkeerslawaai verminderd door het plaatsen van raildempers en geluidsschermen. Woningen die dan nog niet voldeden aan de geluidnormen, hebben gevelmaatregelen gekregen. Ook is er een begin gemaakt met de geluidsanering van de N270. Bij de reconstructie van de N270 wordt de weg vanaf het viaduct tot aan de Limburgse grens voorzien van een stiller wegdek. In 2020-2021 vindt nog de inventarisatie en plaatsing van eventuele gevelmaatregelen per woning plaats. Nog niet alle saneringssituaties zijn hiermee verholpen. Het aantal resterende woningen met geluidhinder als gevolg van wegverkeer bedraagt nog 387 stuks. Hiervoor is reeds voorbereidingssubsidie aangevraagd bij Bureau sanering verkeerslawaai om saneringsmaatregelen te onderzoeken. Het streven is dat de gehele geluidsaneringsvoorraad in 2025 is afgerond. Saneringsprojecten zijn volledig subsidiabel vanuit het Rijk.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38