Jaarstukken 2019

Thema's

Gezond wonen en leven

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Riolering

-3.123

-3.498

-3.435

64

Afval

-1.630

-1.967

-2.000

-33

Ruimtelijke ordening

-1.054

-1.110

-1.115

-5

Totale Lasten

-5.807

-6.576

-6.550

25

Baten

Riolering

4.291

4.243

4.231

-12

Afval

2.309

2.309

2.245

-64

Ruimtelijke ordening

44

44

214

170

Totale Baten

6.644

6.596

6.689

94

Saldo van lasten en baten

837

20

139

119

Toevoegingen aan reserves

-308

-305

3

Onttrekkingen aan reserves

8

739

739

Totaal thema

845

451

573

122

Riolering

Budget Neutraal

De exploitatie riolering heeft een overschot van ongeveer € 100.000. De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • Aan onderhoud van de riolering is € 122.000 meer besteed. Dit heeft vooral te maken met verwijderen van wortels uit de riolen en het oplossen van wateroverlast bij Grote Bottel;
  • Op de post grondwater is een bedrag van € 58.000 niet uitgegeven omdat de aanleg van het grondwatermeetnet nog niet is uitgevoerd.
  • Het budget voor de subsidieregeling afkoppelen (€ 50.000) is in 2019 niet gebruikt omdat de regeling nog niet is vastgesteld;
  • De kapitaallasten zijn ongeveer € 120.000 lager dan begroot. Dit komt omdat er projecten zijn uit voorgaande uitvoeringsplannen die nog niet gereed zijn (bijvoorbeeld Stationsstraat en Dorpsstraat Neerkant). Ook zijn er projecten die nog moeten starten vanwege een langere voorbereidingstijd. Het gaat dan vooral om projecten waarvoor een bredere, maatschappelijke aanpak is gekozen, zoals Koolhof en omgeving Eekstraat. Tot slot zijn er projecten waarvan de kosten lager waren dan begroot, zoals renovatie drukriolering en herinrichting Lindenlaan.
  • Het overschot wordt toegevoegd aan de voorziening GRP en heeft daarmee geen effect op de algemene middelen.

Legesinkomsten ruimtelijke ordening 

Voordeel
€ 90.000

Vooral door de ontvangen leges is er een positief resultaat. Zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied zijn meer particuliere bestemmingsplannen opgesteld dan begroot. Dit heeft te maken met onder andere beleidswijzigingen, gunstige financiële omstandigheden en de transitie van het buitengebied.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38