Jaarstukken 2019

Thema's

Goede voorzieningen

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Goede voorzieningen

Openbare basisonderwijs

-422

-422

-424

-2

Onderwijshuisvesting

-2.166

-2.167

-2.483

-316

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-993

-1.099

-1.014

84

Sportbeleid en activering

-436

-387

-373

14

Sportaccomodaties

-1.399

-1.526

-1.445

82

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-920

-961

-993

-32

Musea

-216

-365

-370

-5

Cultureel erfgoed

-93

-134

-158

-24

Media

-265

-265

-273

-7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-1.663

-1.755

-1.839

-84

Begraafplaatsen en crematoria

-96

-97

-104

-8

Totale Lasten

-8.669

-9.179

-9.476

-297

Baten

Goede voorzieningen

Onderwijshuisvesting

60

60

71

11

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

195

413

388

-25

Sportbeleid en activering

103

54

55

1

Sportaccomodaties

188

188

177

-11

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

141

141

127

-13

Cultureel erfgoed

8

8

28

20

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

35

57

56

-1

Begraafplaatsen en crematoria

87

87

155

68

Totale Baten

816

1.008

1.057

50

Saldo van lasten en baten

-7.853

-8.171

-8.418

-248

Toevoegingen aan reserves

0

-1.251

-1.201

50

Onttrekkingen aan reserves

299

367

702

336

Totaal thema

-7.553

-9.055

-8.917

138

Afboeken boekwaarden 2 oude schoolgebouwen

budget neutraal

Hoewel de sloop van deze gebouwen een paar jaar geleden plaatsvond, zijn de boekwaarden nog niet eerder afgeboekt.

Extra rijksuitkering voor onderhoud en exploitatie sporthallen

voordeel
€ 68.000

In 2019 ontving de gemeente een niet begrote specifieke uitkering van € 68.000 voor onderhoud en exploitatie van haar sporthallen. Dit is een vrijstelling voor een aangepaste BTW-regeling.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie   

nadeel
€ 80.000

De belangrijkste afwijkingen (zowel positief als negatief) zijn:

  • Storm 18 juni 2019: De kosten voor deze calamiteit bedragen € 146.000;
  • Bomen op de markt: De werkelijke kosten voor het herstel van het systeem onder de bomen waren € 87.000 lager dan begroot;
  • Senzer: Binnen Deurne Doet ’t is een nieuw partnerovereenkomst met Senzer  afgesloten. In de begroting 2019 is geen rekening gehouden met de bijbehorende meerkosten van € 40.000;
  • Ook zijn er nog enkele kleine afwijkingen in Deurne Doet ’t, speel- en hondenuitlaat-voorzieningen die bijdragen aan het totaal.

Begraafrechten

voordeel
€ 70.000

In 2019 is voor een graf de grafrechten voortijdig verlengd voor een langere periode dan verwacht.

Leerlingenvervoer   

voordeel
€ 85.000

Het budget voor het leerlingenvervoer wordt jaarlijks begroot op basis van de leerlingenaantallen, die tijdens het opstellen van de begroting bekend zijn. Deze aantallen wijzigen door het jaar heen. Ritten en locaties veranderen voortdurend. Wisselende kosten zijn hiervan het gevolg.
In de loop van 2020 (datum onbekend i.v.m. maatregelen Corona virus) vindt er een nieuwe aanbesteding plaats. Zaken als een verhoging van de NEA-index (stijgende verzekeringskosten, stijgende brandstofkosten en aangepaste CAO Taxivervoer) zijn van invloed op hogere kosten voor het leerlingenvervoer. De verwachting is dat de nieuwe contractwaarde hoger ligt. Het gevolg hiervan is een verhoging van de werkelijke kosten voor het leerlingenvervoer in 2020 en de daarop volgende jaren.

Toegankelijkheid Cultuur Centrum Deurne

In overleg met het Cultuurcentrum wordt deze investering pas in 2020 uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38