Jaarstukken 2019

Thema's

Een gezonde lokale economie

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Economische ontwikkeling

-288

-662

-564

98

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5.858

-33.876

-32.092

1.784

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-48

-49

-45

4

Economische promotie

-437

-438

-421

17

Totale Lasten

-6.631

-35.024

-33.122

1.903

Baten

Economische ontwikkeling

3

3

0

-3

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.858

32.275

31.785

-490

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

22

22

25

3

Economische promotie

348

348

440

93

Totale Baten

6.231

32.648

32.250

-397

Saldo van lasten en baten

-401

-2.377

-871

1.505

Toevoegingen aan reserves

-612

-702

-594

108

Onttrekkingen aan reserves

50

1.794

1.845

51

Totaal thema

-962

-1.284

380

1.664

Economische ontwikkeling

voordeel
€ 84.000

Er is € 84.000 over van het budget. € 20.000 is minder uitgegeven als bijdrage aan projecten van het Innovatiehuis. € 58.000 uit het budget van onderzoeks- en advieskosten is niet gebruikt voor de totstandkoming en uitvoering van de Integrale Centrumvisie. De uitvoeringsparagraaf wordt in 2020 verder opgepakt.

Toeristenbelasting

voordeel
€ 110.000

De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn hoger dan verwacht. Dit komt omdat Roompot Bospark de Bikkels weer open is gegaan. Ook vallen de opbrengsten van het Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe en de verpleegstersflat hoger uit. Een inschatting van de opbrengsten was lastig, omdat deze recent geopend zijn.

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

Onder het fysieke domein vallen de grondexploitaties voor de bedrijventerreinen (incl. de glastuinbouw). De glastuinbouw is een jaar eerder dan begroot overgedragen aan de provincie. De begroting is hierop tussentijds aangepast. De GREX Mobiliteitsknooppunt is eveneens afgesloten waarbij het resterende budget is overgedragen. Het resultaatsverschil wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vervroegde winstneming van € 1,2 mln binnen de GREX Kranenmortel. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het Zomerbericht Vastgoed.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38