Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

x € 1.000

Begroting

Rekening

Verschil

Investering afsluiten

Uitvoerings periode

Ren./reconstr. Soemeersingel en Koolweg

-2.120

-2.121

1

ja

LVO spoortunnel Binderendreef

-5.280

-34

-5.246

2020-2022

Herinrichting dorpskern Neerkant

-783

-871

88

2020

Parkeergarage Wolfsberg LED verlichting

-75

-60

-15

ja

Stratos B35-K-30 S2B11241 aanhangst 2019

-49

-50

1

ja

Stratos B35-K-30 S2B11240 aanhangst 2019

-49

-50

1

ja

VRI Stationsstraat-Emmalaan (2018)

-48

-48

0

ja

LVO overweg Liesselseweg

-350

-471

121

2020

Kruisingen Hmondsingel EDCO & Vijfeijken

-1.500

-1.409

-91

2020-2021

Reconstructie N270

-605

-37

-568

2020-2021

Kruisstr/voorm huishoudschool wegen

-595

-4

-591

2020-2021

3 afsluitpalen centrum Deurne 2019

-47

-22

-25

2020

strooier Nido Stratos B40-36 10838 2019

-42

-41

-1

ja

Herinrichting Oude Martinetstraat

-300

-1

-299

2022

Verhogen snelheid randwegen

-554

0

-554

2020

Saldo

-12.397

-5.218

-7.179

Kruisingen Helmondsingel EDCO & Vijfeijken(Van Iersel)
De kruisingen op de N270 met verkeersregelinstallaties voor ontsluiting bedrijventerrein zijn uitgevoerd en afgerond. Voor de periode 2017 tot en met 2021 zijn de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst tussen EDCO en de gemeenten Helmond en Deurne geborgd. Na deze periode wordt het project financieel afgesloten.
Herinrichting dorpskern Neerkant
In 2019 is de wadi en de opgegraven fundatie van de voormalige kerk ingericht.
In 2020 wordt een bijdrage verwacht in het kader van de Bommenregeling van het ministerie van BZK. Vervolgens wordt het project financieel afgesloten. Het project wordt met ca. 9% van het beschikbaar krediet overschreden door onvoorziene kosten. De exacte duiding van de overschrijding wordt in 2020 uitgewerkt.
Kruisstraat/voormalige huishoudschool
In 2018 is door externe partijen gewerkt aan de voorbereiding en uitwerking van het bouwontwerp. Het resultaat hiervan is bepalend voor de planontwikkeling van de openbare ruimte. De ontwikkelaar heeft in het voorjaar van 2019 een verzoek ingediend om de openbare ruimte in te richten en na realisatie over te dragen aan de gemeente. Begin 2020 is realisatie van de openbare ruimte door de ontwikkelaar niet haalbaar gebleken. De gemeente realiseert in 2020/2021 conform de anterieure overeenkomst de openbare ruimte.
Herinrichting Oude Martinetstraat
Zie de toelichting hierover bij het kopje "Wat hebben we gedaan?", hoofdstuk 2.1
Reconstructie N270
In 2019 is het bestemmingsplan N270-Langstraat vastgesteld. Begin 2020 wordt de uitvoeringsovereenkomst afgerond, zodat ook de gemeentelijke financiële bijdrage voor dit project duidelijk is.
Verhogen snelheid randwegen
Zie de toelichting hierover bij het kopje "Wat hebben we gedaan?", hoofdstuk 2.1
LVO overweg Liesselseweg
De werkzaamheden zijn in 2019 afgerond en worden na ontvangst van de Rijkssubsidie afgesloten.
Spoortunnel Binderendreef
Zie de toelichting hierover bij het kopje "Wat hebben we gedaan?", hoofdstuk 2.1

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38