Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

Uitvoering Beleidsplan openbare verlichting

In de afgelopen maanden is de verlichting gesaneerd in alle gebieden behalve in Centrum, Vlier en Vlier-noord. Hier loopt nog een proef. Samen met dorps- en wijkraden is een oproep gedaan aan inwoners om mee te praten. In de ene kern hebben daar meer mensen gehoor aan gegeven dan in een andere kern. Het verwijderen van verlichting is een onderwerp dat leidt tot veel reacties.
De gemeente gaat zorgvuldig om met alle reacties. Elke reactie wordt individueel beoordeeld. Daar waar de veiligheid in het geding of strijdig is met de beleidsuitgangspunten wordt direct een herstelactie in gang gezet.
Langs de fietspaden tussen de kerkdorpen is overal oriëntatieverlichting geplaatst. Dit houdt in dat er circa om de 100 meter een lantaarnpaal staat.
Momenteel loopt dus in het laatste deel van de gemeente nog een proef welke verlichting verwijderd kan worden. In de zomer van 2020 wordt deze verlichting verwijderd. Daarna is er zicht op de gerealiseerde aantallen.
De raad wordt via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de voortgang.
Bestaande verlichting wordt op basis van leeftijd vervangen door led (meerjarenprogramma tot 2038).

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38