Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

Tunnel Binderendreef

Eind 2019 is het overdrachtsdossier door ProRail geaccepteerd. In de tweede helft van 2019 zijn onderzoeken naar aanleiding van de vraagstukken PAS (Aeriusberekening stikstof) en PFAS (niet bodem-eigen stoffen welke mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid) onderzocht en toegevoegd aan het dossier. De onderzoeken PAS en PFAS hebben uitgewezen dat dit geen belemmering vormt om de tunnel te realiseren. Naast genoemde onderzoeken is ook een deelsaneringsplan opgesteld. Dit plan houdt verband met de uitgevoerde bodemsanering ter plaatse van Industrieweg 7 en de monitoring na de sanering, van de nog achtergebleven grondwaterverontreiniging. Het deelsaneringsplan is opgesteld om bij mogelijke calamiteiten tijdens de aanleg van de tunnel direct en adequaat, zonder stilstand van het project, te kunnen schakelen, om eventueel aangetroffen verontreiniging op een zorgvuldige manier te verwijderen.  
ProRail is inmiddels vergevorderd met het opstellen van het aanbestedingsdossier.  Tijdens het laatste coördinatieoverleg (januari 2020) met ProRail is aangegeven dat aannemers worden gecontracteerd om het aanbestedingsdossier te beoordelen. Verder is door ProRail aangegeven dat in het voorjaar van 2020 definitief wordt besloten wanneer de voor de realisatie van de tunnel benodigde treinvrije periode(s) worden gepland.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38