Jaarstukken 2019

Thema's

Goede bereikbaarheid

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Verkeer en vervoer

-4.533

-5.262

-5.392

-130

Parkeren

-497

-588

-536

53

Totale Lasten

-5.029

-5.851

-5.928

-77

Baten

Parkeerbelasting

363

283

303

20

Verkeer en vervoer

63

326

501

175

Parkeren

34

34

35

1

Totale Baten

460

643

840

197

Saldo van lasten en baten

-4.569

-5.208

-5.088

119

Toevoegingen aan reserves

-464

-609

-145

Onttrekkingen aan reserves

801

801

Totaal thema

-4.569

-4.871

-4.896

-25

Reserves

Op basis van het Zomerbericht vastgoed 2019 is het besluit genomen de grondexploitatie mobiliteitsknooppunt per 31-12-2019 af te sluiten. De resterende budgetruimte ad € 223.000 is volgens raadsbesluit gestort in de reserve “Mobiliteitsknooppunt”.
Dit veroorzaakt een nadeel bij de toevoegingen aan reserves in dit thema.

Kabels en Leidingen

voordeel € 95.000

Voor kabels en leidingenwerkzaamheden zijn meer vergunningsaanvragen ingediend dan verwacht. Ook zijn tracés langer dan gemiddeld. Dit heeft tot gevolg dat inkomsten uit leges en degeneratie hoger zijn dan begroot.

Verkeer

voordeel € 30.000

Dit bestaat uit 2 delen:

  • De gereserveerde € 12.000 voor verkeersmaatregelen binnen het project Mgr. Berkvensstraat (herinrichting) vallen vrij. Het project is niet uitgevoerd in 2018-2019. Het project is nog in voorbereiding en wordt uitgevoerd in 2020.
  • De overige € 18.000 bestaat uit diverse kleine bedragen. Bijvoorbeeld bij de beheerkosten van verkeersregelinstallaties en spoorovergangen.

Parkeren

voordeel € 53.000

Er heeft geen interne verrekening plaatsgevonden voor het beheer van de parkeergarage door Deurne Doet 't. Daar zijn de lasten voor betaald parkeren lager door de invoering van het gratis betaald parkeren in de ochtend. De beheerkosten van betaald parkeren zijn lager doordat er minder parkeerautomaten staan, omdat in de Zandbosweg en Kruisstraat geen betaald parkeren meer geldt. Daarnaast zijn er minder storingen en schadegevallen geweest aan de parkeerautomaten.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38