Jaarstukken 2019

Thema's

Een zorgzame en veilige gemeente

Verbonden partij

Samenwerkingsvorm

Wat is de bijdrage aan dit thema?

Peelgemeenten

Gemeenschappelijke regelingen

De algemene missie is het stimuleren van zelfredzaamheid van onze inwoners en hen ondersteunen wanneer de zelfredzaamheid in het geding komt. De Peelorganisatie faciliteert in het optimaliseren van de lokale dienstverlening voor het sociaal domein. De inwoner centraal, de toegang en dienstverlening lokaal, integraal en dichtbij de inwoner. Volgens het principe ‘aanraken is afmaken’ zijn er zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten. De Peelsamenwerking maakt het daarbij mogelijk de volgende kansen te benutten (principe van de I en 4 K’s):

 • Inwoner centraal
  We zetten de inwoner centraal in onze dienstverlening en bedrijfsvoering want daar doen we het voor.
 • Minder kosten
  Door samenwerking kunnen schaalvoordelen behaald worden en knelpunten samen worden opgelost. Samenwerking biedt besparingspotentieel.
 • Meer kwaliteit
  Door samenwerking kan expertise en ervaring beter worden gedeeld. Samenwerking maakt slimmer en biedt betere kansen voor innovatie.
 • Minder kwetsbaarheid
  Samenwerking is van belang om (in tijden van bezuiniging) de veerkracht, vervanging en voldoende omvang van de ambtelijke ondersteuning te kunnen blijven waarborgen.

Krachtige positie
Door samenwerking staan we sterker. Het draagt bij aan een betere informatiepositie en een sterkere lobby naar neven- of bovengeschikte (semi)overheden. En daarmee aan een vergrote invloedsuitoefening.    

Is dit doel beheers- of beleidsmatig?
Beide, er wordt zowel regionaal beleid gemaakt als uitgevoerd (alle werkzaamheden die plaatsvinden na het afgeven van de beschikking (Backoffice).

Veiligheidsoverleg Oost-Brabant

Overige verbonden partijen

Openbaar belang.

GGD Brabant- Zuidoost

Gemeenschappelijke regelingen

De GGD heeft tot doel het bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de gezondheidssituatie van de inwoners van samenwerkingsgebied door uitvoering van de openbare gezondheidszorg en de ambulancezorg. Deze samenwerking is zowel uitvoerend als beleidsmatig.

Senzer (werkbedrijf)

Gemeenschappelijke regelingen

De missie/visie van Senzer is om als Werkbedrijf zowel de vraag van werkgevers als het versterken van de regionale arbeidsmarkt als uitgangspunt te nemen voor hun dienstverlening. Door samenwerking met lokale netwerken wil Senzer kansen creëren voor mensen zonder en met beperkingen, banenafspraak en bijvoorbeeld statushouders. Daar waar doorleiding naar werk (nog) niet (geheel) mogelijk is zorgt Senzer voor de uitbetaling van bijstand. (Participatiewet uitkering).

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

Gemeenschappelijke regelingen

De VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in Zuidoost Brabant en behartigt de belangen van gemeenten op het terrein van:

 1. Brandweerzorg
 2. Ambulancezorg
 3. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 5. Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

De VRBZO richt zich zowel op de beleidsmatige als beheersmatige (uitvoerende) kant van deze taken.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38