Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

Onderstaande tabel geeft de structurele reservemutaties uit de primitieve begroting, de gewijzigde begroting en de realisatie over 2019 weer.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Stortingen in reserves

Een gezonde lokale economie

-612

-577

-484

93

Totaal Stortingen in reserves

-612

-577

-484

93

Onttrekkingen aan reserves

Gezond wonen en leven

8

8

8

Een zorgzame en veilige gemeente

8

8

8

Goede voorzieningen

299

299

635

336

Een gezonde lokale economie

1.544

1.624

80

Algemene inkomsten en uitgaven

109

109

109

Totaal Onttrekkingen aan reserves

424

1.968

2.384

416

Saldo van lasten en baten

-188

1.392

1.900

509

In beginsel zijn reserves incidentele dekkingsmiddelen. In bepaalde gevallen kan bij inzet van reserves van structurele dekkingsmiddelen worden gesproken. Om te voorkomen dat alle mutaties in de reserves als incidenteel worden aangemerkt, zijn in dit overzicht de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38