Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de “Financiële verordening gemeente Deurne 2019”, vastgesteld door de raad op 14 mei 2019.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
In deze jaarrekening is ten aanzien van de ontwikkeling van het accres binnen het gemeentefonds uitgegaan van de accresmededeling in de Septembercirculaire (conform wettelijk voorschrift van de commissie BBV).
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Door het formele verbod op het opnemen van voorzieningen of schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Balans
Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als hiertoe bij raadsbesluit wordt besloten. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde moet bijdragen aan de publieke taak.

Materiële vaste activa

De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in dit geval de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Gronden waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.
De niet in erfpacht uitgegeven gronden en terreinen hebben als waarderingsgrondslag de verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde. In voorkomende gevallen is gekozen voor de waardevermindering een voorziening waardering vastgoed aan te maken. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
Investeringen in de openbare ruimte zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven conform de afschrijvingstabel. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als onlosmakelijk onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk alsnog te dekken investeringsrestanten worden gezien.
Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden ,onder aftrek van bijdragen van derden, geactiveerd.
Materiële vaste activa waar geen bestemmingsreserve tegenover staat, worden annuïtair afgeschreven. Materiële vaste activa waar wel een bestemmingsreserve tegenover staat, worden lineair afgeschreven.
De afschrijving start op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt dan wel wordt verworven. Een investering wordt als gereed beschouwd als het in gebruik is genomen en de uitgaven voor minimaal 90% zijn gemaakt.
Als afschrijvingstermijn voor vaste activa gelden de termijnen zoals vermeld in de afschrijvingstabel, separaat toegevoegd bij de toelichting.
De rente, als onderdeel van de kapitaallasten, wordt berekend over de boekwaarde van het actief per 1 januari van het jaar waarbij de wettelijk voorgeschreven eisen aan de bepaling en toepassing van het rente-omslagpercentage als uitgangspunt worden genomen.
Als wordt afgeweken van de richtlijnen over waardering en afschrijving van activa, dient de raad dit expliciet te besluiten.
Financiële vaste activa                                                                                            Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs, wordt de marktwaarde gehanteerd.
De verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Voorraden                                                                                                                 De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend zoals genoemd in de kostensoortenlijst zoals opgenomen artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. Wat de toerekening van rente betreft, wordt alleen de rente over het vreemd vermogen toegerekend en geen rente over het eigen vermogen.
Winsten uit de grondexploitatie worden (tussentijds) genomen volgens de percentage of completion-methode(poc-methode). Te verwachten verliezen uit de grondexploitatie worden afgedekt met de “Voorziening Verlieslatende Exploitaties” (VVE) zodra ze voorzien zijn. Het rentepercentage dat moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde van een verliesvoorziening is voor alle gemeenten gelijkgesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.
Producten die gereed zijn, worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Uitzettingen en overlopende activa                                                                                De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende activa                                                                    Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Voorzieningen                                                                                                       Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.                                                                                                       
De onderhoudsvoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor zijn geformuleerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid hierover uiteengezet.
De voorziening dubieuze debiteuren, een voorziening wegens oninbaarheid, is gebaseerd op een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen of ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid.  
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer                              Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
Vlottende passiva                                                                                                     De onder de noemer vlottende passiva gepresenteerde schulden en vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op een resterende looptijd van minder dan een jaar en zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Borg- en garantstellingen                                                                                          Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans is nadere informatie hierover opgenomen.
De afschrijvingstermijnen voor de vaste activa zijn vastgesteld in de Financiële verordening gemeente Deurne 2019, zijn:

Afschrijvingstermijnen voor nieuwe investeringen

Afschrijvingstermijn

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5

Kosten afsluiten geldleningen en saldo agio en disagio[1]

Direct t.l.v. exploitatie

Materiële vaste activa

Gebouwen:

- Gebouwen permanent (incl. woonruimten)

40

- Gebouwen - semi permanent

20

- Gebouwen - renovaties

20

- Gebouwen technische installaties (nutsvoorzieningen)

20

Meubilair en inrichting:

- Werkplekken personeel

20

- Bureaustoelen

10

- Meubilair

15

Computerapparatuur:

- Hardware PC's en Printers

5

- Hardware bekabeling

10

- Overige hard- en software

3 - 7

Sportaccommodaties:

- Grasvelden

15

- Kunstgrasvelden

15

- Tennisbanen

25

- Terreininrichting / renovatie (afrastering / veldmeubilair / veldverlichting etc.)

25

- Beregening en drainage

15 (beregening) - 25 (drainage)

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken:

- Wegen, fietspaden, parkeerplaatsen

25

- Bruggen

40

- Groenvoorzieningen

20

- Armaturen

20

- Verkeerslichten

15

- Verkeersborden

10

- (spoor)Tunnels

50

Vervoers- en tractiemiddelen:

- Voertuigen m.u.v. tractoren / pick-ups

10

- Tractoren / pick ups / markeermachine

7

- Aanhangwagens

10

- Zoutstrooiers en sneeuwploegen

10

Machines, apparaten en installaties:

- Machinaal (hand)gereedschap / maaimachines

5

- Dranghekken

10

Overig:

- Riolering

(maximaal) 60

- (Herinrichting) Begraafplaats

30

- Woonwagens

15

- Parkeerautomaten en parkeermeters

10

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38