Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

De WNT is van toepassing op Gemeente Deurne. Het voor Gemeente Deurne toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,00 Gemeente Deurne valt niet onder een sectorregeling. Derhalve is het voor de Gemeente Deurne toe te passen bezoldigingsmaximum gelijk aan het algemene bezoldigingsmaximum.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Naam

Halfmann, RMM

Rutten, RJCM

Functie

Gemeentesecretaris

Griffier

Jaar

2019

2019

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling 2019

1-1/31-12

1-1/31-12

Omvang dienstverband

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

97.902

87.473

Beloningen betaalbaar op termijn

18.034

13.215

Subtotaal

115.936

100.688

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

nvt

Totale bezoldiging 2019

115.936

100.688

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling 2018

1-1/31-12

1-1/31-12

Omvang dienstverband

1,0

1,0

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

106.224

84.326

Beloningen betaalbaar op termijn

16.851

12.844

Subtotaal

123.075

97.170

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

Totale bezoldiging 2018

123.075

97.170

*In 2018 zijn de door werkgever betaalde SV premies meegenomen in de berekening. Werkgeversbijdragen aan sociale en aanvullende verzekeringen waaraan de (top)functionaris verplicht moet deelnemen op grond van een wet of algemeen verbindend verklaarde cao, worden echter niet tot de bezoldiging gerekend.
De volgende categorieën waren in 2019 niet van toepassing:

  • 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
  • 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
  • 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder
  • 1e. De totale bezoldiging van een topfunctionaris alsmede degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)
  • 1f. In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van onderstaande tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt
  • 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
  • 3. Bezoldiging niet-topfunctionarissen
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38