Jaarstukken 2019

Home

Jaarrekening

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Begroting

Realisatie

Thema

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Gezond wonen en leven

Omgevingswet

58

61

Transitie buitengebied

82

62

Omzetten reserve reiniging in voorziening

337

337

337

337

Ruimte voor ruimte

50

50

Totaal Gezond wonen en leven

337

477

387

510

Goede bereikbaarheid

Subsidies wegen

85

63

63

63

Openbare verlichting

120

120

LVO overweg Vlierdenseweg

302

302

302

302

LVO spoortunnel Binderendreef

344

344

344

344

Totaal Goede bereikbaarheid

851

709

829

709

Betaalbaar en divers wonen

Kwaliteit vergunningverlening

53

48

GREX storting in algemene reseve

3.500

2.200

3.500

2.200

Afronding Spoorzone Middengebied

1.500

1.500

1.500

1.500

Storting Mobiliteitsknooppunt

224

Winstneming grondexploitaties }

4.186

950

1.982

1.982

Overschot uit verlieslatende exploitaties }

3.583

3.583

Onttrekkingen alg. res. GREX (o.a. voor storting in voorz.verlieslatende exploitaties en winstnemingen)

55

4.179

0

Totaal Betaalbaar en divers wonen

9.241

4.703

14.744

9.537

Een zorgzame en veilige gemeente

Mantelzorgregeling

118

Erfbetreders

160

177

Doorontwikkeling wijkgericht werken (Zorg in Deurne)

225

213

Incidentele inzet herbeschikkingen jeugd

80

60

Maatschappelijke participatie volwassenen

50

50

Begeleiding inburgeringsplicht asielmigranten

69

48

Onttrekking reserve Sociaal Domein

743

743

0

Totaal Een zorgzame en veilige gemeente

743

702

743

548

Goede voorzieningen

Bouwrijp maken locatie Tic Tac

60

60

Toekomstbestendige Wieger

120

120

Bomen op de markt

150

63

Toekomstbestendige Wieger

120

120

Totaal Goede voorzieningen

120

330

120

243

Een gezonde lokale economie

Centrumvisie

85

8

Brainport Techniekcentrum

50

50

Onttrekking reserve economische zaken

50

50

Economisch Actieplan Deurne

100

71

Onttrekking reserve economische zaken

100

71

Totaal Een gezonde lokale economie

150

235

121

129

Duurzaamheid

Opstellen kaders en visies

75

73

Totaal Duurzaamheid

-

75

-

73

Bestuur en ondersteuning

Pensioenverplichting politiek bestuur

134

492

Verkoop gronden en gebouwen

1.662

1.775

Totaal Bestuur en ondersteuning

-

134

1.662

2.267

Algemene inkomsten en uitgaven

Actualisering gebruiksoppervlakte woningen in de BAG

70

71

Generatiepact

42

0

Digitalisering bouwvergunningen

87

36

Invoer vennootschapsbelasting

92

39

Organisatieontwikkeling

500

535

Onttrekking reserve Organisatieontwikkeling

500

535

Vrijval reserve Mobiliteitsfonds

82

82

Vrijval dubieuze debiteuren

96

Totaal Algemene inkomsten en uitgaven

582

791

713

681

Totaal incidentele baten en lasten

12.024

8.156

19.319

14.697

Incidentele baten en lasten
In het overzicht zijn de posten opgenomen van incidentele baten en lasten groter dan € 50.000. In de thema’s zijn de incidentele baten en lasten toegelicht als dit voor de analyse van het themaresultaat noodzakelijk is. Daarnaast worden in de toelichting op de balans tevens de belangrijkste mutaties van de reserves toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38