Jaarstukken 2019

Samenvatting

Financiële positie

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de verschillen zijn verdeeld tussen het verwachte resultaat bij het raadsoverzicht van december en de jaarrekening 2019.
In september is een start gemaakt met continu sturen. In 2019 was er daarom voor het eerst geen najaarsnota. In het raadsoverzicht van december zijn wel overhevelingen gevraagd, maar is er voor gekozen om de grote verschillen in één keer bij de jaarrekening mee te nemen. Deze komen nu terug in onderstaande tabel. Net als voorgaande jaren blijft het lastig om de kosten van het sociaal domein in te schatten. Voor de overige taakvelden is ten opzicht van vorige jaren de afwijking over het hele jaar 2019 fors minder. Bij de begroting 2019 zijn de eerste stappen gemaakt naar reëler begroten. Er is kritisch gekeken naar planningen en de bijbehorende budgetten. Dit heeft gewerkt.
In onderstaand schema staat het jaarresultaat en de verklaring van de grootste verschillen ten opzichte van het raadsoverzicht van december.

Verwacht saldo raadsoverzicht december 2019

531.000

Jaarrekeningsaldo

-1.226.000

-1.757.000

1

Wethouderspensioenen

-317.000

2

Paspoorten en rijbewijzen

-187.000

3

Verkoop gronden en gebouwen

284.000

4

Automatisering

108.000

4

Digitalisering bouwvergunningen

52.000

5

OZB

-103.000

6

Teruggaaf BTW

337.000

7

Algemene uitkering

446.000

8

economisch actieplan en advies

96.000

9

Toeristenbelasting

110.000

10

Sociaal domein participatie

873.000

11

Sociaal domein jeugd

-1.812.000

12

Sociaal domein WMO

-1.891.000

13

Bodem en geluid

101.000

14

Leges bestemmingsplannen

169.000

Overige verschillen

-23.000

-1.757.000

 1. Door verlaging van de rente is de voorziening voor wethouderspensioenen verhoogd.
 2. Minder paspoorten en rijbewijzen door wettelijke aanpassing geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar. Door een administratieve vergissing niet correct in begroting 2019 verwerkt.
 3. Verkoop gronden en gebouwen, waaronder Hogeweg 8 (oude politiebureau)
 4. Door fasering is er een voordeel op automatisering.
 5. Digitalisering bouwvergunningen door het Regionaal Historisch Centrum heeft vertraging opgelopen waardoor er dit jaar budget overblijft. Dit is volgend jaar nodig voor de verdere afhandeling.
 6. Kosten voor waarderingskamer zijn niet meer door het Rijk uit de algemene uitkering betaald maar komen ten laste van gemeenten. Er zijn meer kosten geweest voor projecten zoals Basisregistratie Gebouwen en Terreinen en er zijn minder invorderingsopbrengsten (geïnde boetes bij late betaling) ontvangen.  
 7. Voor gemeenten gelden 3 kostprijsverhogende BTW percentages, 9, 21 en een gemengd percentage. De hoogte van dit mengpercentage is afhankelijk van de verhouding tussen overheidstaken en commerciële taken die de gemeente doet. Voor 2016 en 2017 heeft er een nieuwe berekening plaatsgevonden van het mengpercentage. Deze berekening is goedgekeurd door de Belastingdienst en leidde tot een teruggaaf van BTW over deze jaren.
 8. Extra algemene uitkering door gewijzigde aantallen en extra uitkering voor warmtetransitie (€ 237.000)
 9. Lagere kosten voor economisch onderzoek en advies.  
 10. Meer belastingopbrengsten door Fletcher Kloosterhotel Willlibrordhaeghe, de verbouwde zusterflat en de heropening van Bospark de Bikkels.
 11. Het voordeel is ontstaan door:
 • minder aanspraak op de mantelzorgwaardering.
 • de subsidie aan de LEV tussentijds is verminderd. Gezins- en jongerencoaches zijn in dienst van de gemeente gekomen. Daarnaast zijn de zogenoemde ‘koplopergelden’ in 2019 niet volledig besteed.
 • een daling van het aantal aanvragen bijzondere bijstand en bijstandsgerechtigde
 1. Overschrijding ontstaat door:
 • een stijging van het aantal kinderen met jeugdzorgplus
 • het nieuwe woonplaatsbeginsel is opnieuw uitgesteld en wordt pas in 2022 ingevoerd. Daarmee draagt de gemeente ook de kosten voor cliënten die niet uit Deurne afkomstig zijn, maar in zorginstellingen in Deurne verblijven.
 • de landelijk ingekochte zorg voor de zeer complexe casussen is het aantal kinderen in 2019 eveneens gestegen.
 • hogere aantallen B-variantafspraken voor 2019. De B-variantafspraken zijn pas eind 2018 regionaal tot stand gekomen.
 • extra wettelijke taken en intensivering van de inzet op het gebied van jeugd.
 1. De overschrijding op de Wmo komt door de invoering van het abonnementstarief en de stijging in het aantal actieve voorzieningen voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Daarnaast was er in 2019 een toename in het aantal hulpmiddelen en eenmalige grote woningaanpassing, die leiden tot een overschrijding in 2019.

De kostenstijging voor huishoudelijke ondersteuning is te verklaren vanwege onder andere het betalen van de verplichte reële kostprijs aan de aanbieders.

 1. Lagere kosten voor inhuur geluids- en bodemonderzoek
 2. Meer ontvangen leges door meer bestemmingsplannen ingegeven door beleidswijzigingen

Een uitgebreide toelichting staat in de thema's.

Resultaatsbestemming

Digitalisering bestemmingsplannen

52.000

Extra alg. uitkering

237.000

Totaal resultaatsbestemming

289.000

Resultaatbestemming

 1. Het project Digitalisering Bouwvergunningen is in 2019 nog niet afgerond. Voor de afronding is Deurne afhankelijk van de inzet van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). De rest van het budget is nodig om het project in 2020 af te ronden.
 2. Bij de decembercirculaire is er € 237.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsmaatregelen zoals de warmtetransitie. Het is geen geoormerkt budget en is alleen te gebruiken voor een concreet plan met goedkeuring van de raad. Het voorstel is deze middelen als resultaatsbestemming in 2020 beschikbaar te houden voor concrete plannen.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38