Jaarstukken 2019

Samenvatting

Financiële positie

In onderstaande tabel wordt het verloop van de algemene reserve weergegeven. Het jaarrekeningsaldo 2019 wordt in 2020 onttrokken aan de algemene reserve. Na onttrekking van het jaarrekeningsaldo van 2019 (€ 1.515.000) in 2020 heeft de algemene reserve het volgende verloop:

Verloop algemene reserve

2019

2020

2021

2022

2023

Saldi per 01-01

11.006.000

14.318.000

14.730.000

14.853.000

15.284.000

Raadsbesluit Beleidsplan Openbare Verlichting

47.000

Jaarstukken 2018

1.185.000

Grex storting, begroting 2019

2.200.000

Begrotingssaldi 2019 t/m 2023 na raad 18 februari 2020

-373.000

123.000

431.000

663.000

Jaarrekening resultaat 2019

-1.515.000

Vrijval uit algemene reserve grondexploitatie

2.300.000

Naar een toekomstbestendig de Wieger

-120.000

Saldi per 31-12

14.318.000

14.730.000

14.853.000

15.284.000

15.947.000

De verwachte stand van de algemene reserve is eind 2023 € 15,9 miljoen. T.o.v. de jaarrekening 2019 een stijging van € 1,6 mln. De voornaamste oorzaken zijn:

  • Onttrekking van het negatieve resultaat van € 1.515.000 (het resultaat 2019 na resultaatbestemming)
  • De toevoeging van de vrijval van de reserve grondexploitatie € 2,3 miljoen.
  • De toevoegingen van de verwachte positieve begrotingssaldi

Voor de algemene reserve is bij de behandeling van de begroting 2020 een minimum vastgesteld van € 9,5 miljoen. Deze norm is bepaald op basis van 10% van de gemiddelde begrotingsuitgaven over de meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38