Jaarstukken 2019

Samenvatting

Financiële positie

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente wordt aansluiting gezocht met de meest recente financiële positie die door de raad is vastgesteld. Voor de cijfers van 2019 is dit de financiële positie bij het raadsoverzicht van december 2019. Voor de jaren 2020 - 2022 zijn dit de saldi uit het raadsoverzicht van februari. De ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief de jaarrekening is in onderstaande tabel opgenomen.
De meerjarige saldi na bestemming worden toegevoegd, of onttrokken uit de algemene reserve.

Ontwikkeling begrotingssaldi jaarrekening 2019 obv raadsoverzicht februari 2020

2019

2020

2021

2022

Begrotingssaldi

531.000

-373.000

123.000

431.000

Ontwikkelingen jaarrekening 2019

Incidenteel nadeel jaarstukken 2019

-1.757.000

Meerjarige saldi voor bestemming

-1.226.000

-373.000

123.000

431.000

Resultaatbestemming: overheveling budgetten

-289.000

Meerjarige saldi na bestemming

-1.515.000

-373.000

123.000

431.000

De meerjarige saldi zijn opgebouwd uit:

Incidenteel deel

-1.515.000

-1.367.000

-1.014.000

-150.000

Structureel deel

994.000

1.137.000

581.000

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38