Jaarstukken 2019

Thema's

Algemene inkomsten en uitgaven

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Overhead

-9.611

-9.305

-9.550

-245

Treasury

206

168

-53

-221

OZB woningen

-336

-336

-424

-88

Overige baten en laten

-218

-190

193

383

Totale Lasten

-9.959

-9.662

-9.834

-172

Baten

Overhead

214

243

224

-20

Treasury

1.367

1.377

1.264

-113

OZB woningen

5.157

5.157

5.171

15

OZB niet-woningen

2.830

2.830

2.801

-30

Belasting overig

218

218

265

47

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

47.419

49.226

49.672

446

Overige baten en laten

46

46

1

-45

Totale Baten

57.250

59.097

59.397

300

Saldo van lasten en baten

47.292

49.435

49.563

128

Toevoegingen aan reserves

-47

-2.395

-2.395

Onttrekkingen aan reserves

109

1.068

1.122

54

Totaal thema

46.629

47.578

48.290

712

Vacatures   

nadeel
€ 50.000

In 2019 zijn meer kosten gemaakt, met name voor adverteren door:

 • uitbreiding van de formatie per 1 jan. 2019;
 • herhaalde werving voor moeilijk invulbare vacatures.

Extern juridisch advies

nadeel
€ 120.000

De kosten zijn fors overschreden, de belangrijkste redenen daarvoor zijn

 • een lopend onderzoek naar de schending van vermeende integriteit
 • de afwikkeling van het juridisch geschil over aankoop gronden
 • de kosten van de licentie voor bekendmaking van gemeentelijke regelgeving. Deze kosten zijn structureel hoger.

Automatisering

voordeel
€ 140.000

De gemeente vervangt en update veel software. Omdat het updaten en vervangen nog niet voor alle software is afgerond, zijn niet alle structurele budgetten uitgegeven.

Digitalisering bouwvergunningen

resultaatbestemming € 52.000

Het project Digitalisering Bouwvergunningen is in 2019 nog niet afgerond. Voor de afronding is Deurne afhankelijk van de inzet van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). De rest van het budget is nodig om het project in 2020 af te ronden.

Treasury

nadeel
€ 166.000

Er is een nadeel bij treasury van € 166.000. Dit heeft twee belangrijke oorzaken:

 1. Overname van het glastuinbouwgebied:
  In 2019 heeft de provincie het glastuinbouwgebied vervroegd overgenomen. Het incidentele rente nadeel van deze overname van € 75.000 voor treasury wordt gedekt uit de gevormde egalisatiereserve rente glastuinbouw projectvestiging. Per saldo is dit daarom budgetneutraal. In 2020 wordt het glastuinbouwgebied volledig financieel afgewikkeld door aflossing van de geldleningen;
 2. Rente op investeringen:
  Enkele investeringen, met name rioleringswerkzaamheden, zijn doorgeschoven van 2018 naar 2019 en 2020. Hierdoor zijn er minder renteopbrengsten vanuit de andere taakvelden. Dit is voor treasury een nadeel. Voor diverse andere taakvelden leidt dit tot een voordeel. Per saldo is dit dus budgetneutraal.

Onroerendezaak belasting (OZB)

nadeel
€ 88.000

Het verschil is ontstaan door:

 • Extra werkzaamheden die de BSOB heeft verricht voor een koppeling tussen de WOZ (waardering onroerende zaak) en de BAG (Basis administratie gebouwen). De bijdrage voor BSOB is hierdoor hoger dan begroot;
 • het doorberekenen van het tarief door de Waarderingskamer aan gemeenten. Voor 2019 werd deze vergoeding berekend in de algemene uitkering.

Algemene Uitkering

 voordeel €  446.000       resultaatsbestemming € 237.000

Het voordeel op de algemene uitkering heeft twee grote oorzaken:

 • mutaties op aantallen in 2019, 2018 en 2017. De hoogte van de algemene uitkering die de gemeente krijgt, is opgebouwd uit bijna 100 verschillende maatstaven. Gedurende het jaar worden de aantallen van deze maatstaven definitief en wordt de algemene uitkering hierop aangepast;
 • er zijn bij de decembercirculaire extra uitkeringen als tegemoetkoming in de kosten voor onder andere de warmtetransitie (€ 237.000) beschikbaar gesteld door het Rijk. De lokale plannen worden in 2020 gemaakt. Het wordt voorgesteld  om de ontvangen gelden beschikbaar te houden voor deze plannen.

De totale algemene uitkering in 2019 was € 49,7 mln.

Teruggaaf BTW

voordeel
€ 337.000

Voor gemeenten gelden 3 kostprijsverhogende BTW percentages, 9, 21 en een gemengd percentage. De hoogte van dit mengpercentage is afhankelijk van de verhouding tussen overheidstaken en commerciële taken die de gemeente doet. Voor 2016 en 2017 heeft er een nieuwe berekening plaatsgevonden van het mengpercentage. Deze berekening is goedgekeurd door de belastingdienst en leidde tot een teruggaaf van BTW over deze jaren.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38