Jaarstukken 2019

Thema's

Duurzaamheid

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Milieubeheer

-324

-844

-784

60

Totale Lasten

-324

-844

-784

60

Baten

Milieubeheer

0

0

40

40

Totale Baten

40

40

Saldo van lasten en baten

-324

-844

-744

100

Toevoegingen aan reserves

-100

-100

Onttrekkingen aan reserves

20

20

Totaal thema

-324

-924

-824

100

Milieubeheer

voordeel
€ 100.000

Voor de thema’s Milieueffectrapportages, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en stikstofdepositie, is door ODZOB minder ingezet. Per saldo blijft voor inhuur ODZOB € 56.000 over. De aanbestedingen voor het geluidsmetingsysteem is lager uitgevallen:per saldo € 18.000.
De onderwerpen gezonde leefomgeving, materialentransitie, natuur- en milieueducatie vullen met relatief lage bedragen de rest van het positief saldo bij het thema milieubeheer.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38