Jaarstukken 2019

Thema's

Bestuur en ondersteuning

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

x € 1.000

Begroting voor wijziging

Begroting na  wijziging

Rekening

Verschil

Lasten

Bestuur

-1.762

-1.902

-2.193

-291

Burgerzaken

-879

-1.010

-1.004

6

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.583

-1.496

-3.205

-1.709

Totale Lasten

-4.223

-4.408

-6.402

-1.994

Baten

Bestuur

80

80

48

-32

Burgerzaken

613

613

417

-196

Beheer overige gebouwen en gronden

721

706

2.696

1.989

Totale Baten

1.414

1.399

3.161

1.761

Saldo van lasten en baten

-2.809

-3.009

-3.242

-233

Toevoegingen aan reserves

-255

-305

-50

Onttrekkingen aan reserves

89

120

31

Totaal thema

-2.809

-3.175

-3.426

-251

Burgerzaken   

nadeel
€ 102.000

Het taakveld Burgerzaken heeft minder opbrengsten dan verwacht door 2 oorzaken:

  1. Minder aanvragen reisdocumenten door langere geldigheid van 10 jaar

In de begroting van 2019 is door een administratieve vergissing financieel geen rekening gehouden met sterke daling in de afgifte van reisdocumenten. Vanaf maart 2014 is de geldigheid van een paspoort voor meerderjarigen van 5 naar 10 jaar gegaan. Dit betekent dat in de periode tussen 2019 en 2023 minder paspoorten worden aangevraagd. In 2019 zijn er ongeveer 2500 reisdocumenten uitgegeven. In de periode tussen 2024 en 2028 stijgt dit aantal weer tot ruim 7000. In de begroting vanaf 2020 zijn de aantallen wel juist verwerkt. Nadeel € 75.000.

  1. Minder aanvragen rijbewijzen dan verwacht      

Er zijn minder  rijbewijzen verstrekt dan begroot. Het aantal rijbewijzen schommelt jaarlijks sterk, omdat er veel factoren zijn die dit aantal beïnvloeden (bijvoorbeeld slagingspercentage, leeftijd, medische omstandigheden). Daardoor is het lastig deze aantallen juist te begroten. Nadeel € 27.000.

Pensioenverplichtingen politiek bestuur

nadeel
€ 391.000

De rekenrente voor de berekening van de toekomstige pensioenverplichtingen is verlaagd. Om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen is de voorziening verhoogd.

Metropoolregio Eindhoven

voordeel
€ 36.000

Het rekeningresultaat 2018 van de Metropoolregio Eindhoven is na vaststelling van de jaarrekening naar rato uitgekeerd aan de 21 deelnemende gemeenten.

Verkoop van gebouwen   

voordeel
€ 251.000

De gemeente heeft in 2019 verschillende percelen en gebouwen verkocht. De financiële afhandeling van deze verkopen geeft een voordelig resultaat van € 281.000. Door deze verkopen (en verkopen van voorgaande jaren) zijn de vaste lasten voor de gebouwen structureel € 30.000 lager.

Huuropbrengsten onroerende zaken

nadeel
€ 105.000

Dit heeft een twee oorzaken;

  • Gemeenschapshuizen betalen vanaf 2017 een marktconforme huur, welke zij voor 100% gesubsidieerd krijgen. Met 2 gemeenschapshuizen is de gemeente in overleg. Hiervoor werd dan ook geen huur ontvangen/subsidie betaald in 2019. De huur over 2019 wordt in 2020 nog in rekening gebracht bij die gemeenschapshuizen.
  • Verschillende panden stonden leeg en/of zijn verkocht.
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2020 11:04:30 met de export van 07/08/2020 11:00:38